Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900
CONTEST

การประกวดคอนเทนต์

1. ที่มา

ในปัจจุบัน เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในวงการตลาดว่า คอนเทนต์ส่งเสริมการตลาดที่ดีไม่จำเป็นจะต้องถูกสร้างสรรค์โดยครีเอทีฟ คนที่มีชื่อเสียง หรือผู้มีประสบการณ์เสมอไป อีกทั้ง เนื้อหาก็ไม่จำเป็นต้องลุ่มลึกเป็นวิชาการจึงจะได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภค การยอมรับดังกล่าวเกี่ยวโยงกับแนวคิด 2 กระแส ได้แก่ (1) User-Generated Contents และ (2) Crowdsourcing

User-Generated Contents หรือ UGC หมายถึง เนื้อหาที่ผู้ใช้หรือผู้บริโภคซึ่งเป็นคนธรรมดาทั่วไป ลงมือผลิต/สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยตนเอง แล้วเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ โดยเฉพาะช่องทางออนไลน์ คอนเทนต์ที่ว่า ซึ่งเป็นได้ทั้ง ความคิดเห็น คลิปวิดีโอ รูปภาพ บทความ หรือสื่ออื่นๆ ได้รับความนิยมอย่างสูงจากนักการตลาดในปัจจุบันเนื่องจาก เข้าถึงผู้บริโภคได้มากกว่า ผู้บริโภคเชื่อถือมากกว่า ลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และประหยัดเวลาในการทำคอนเทนต์ใหม่ๆ แต่คุณประโยชน์ที่สำคัญที่สุดของมันคือ การสร้างการตระหนักรู้ (awareness) ในตัวสินค้า และการสร้างความสัมพันธ์ (engagement) ที่แนบแน่นระหว่างแบรนด์กับลูกค้า ดังนั้น คอนเทนต์ประเภทนี้จึงมีแนวโน้มว่าจะกระตุ้นยอดขายได้มากและต่อเนื่องกว่าคอนเทนต์รูปแบบเดิมๆ ที่ถูกออกแบบเพื่อการขายอย่างจงใจ

Crowdsourcing หมายถึงการร่วมสร้างสรรค์ของกลุ่มคนเพื่อร่วมกันทำ หรือสร้างสิ่งต่างๆ รวมถึงแก้ไขปัญหาร่วมกัน วิธีการนี้ถูกนำไปประยุกต์ใช้ในหลายรูปแบบทั้งการระดมทุน ระดมความคิด รวบรวมข้อมูล ทำการตลาด รวมไปถึงการไขปัญหายากๆ Crowdsourcing ปฏิเสธความเหนือกว่าของผู้เชี่ยวชาญ และเชื่อว่าในบรรดาประชาชนทั่วไป บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ที่ไม่ได้มีความรู้ความชำนาญในเรื่องหนึ่งๆ ก็อาจนำเสนอความคิด ผลงานสร้างสรรค์ หรือหนทางแก้ปัญหา ได้เทียบเท่าหรือดีกว่าผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ได้ วิธีการ crowdsourcing สามารถนำไปใช้ในการสรรหาคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ตอบโจทย์ตลาดได้ โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยมืออาชีพเลย

โครงการย่อยนี้มุ่งสรรหาและรวบรวมคอนเทนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยจากประชาชนทั่วไป ตามหลักการของ UGC และ Crowdsourcing โดยใช้รูปแบบการประกวด ความมุ่งหมายหลักของโครงการ นอกจากจะเพื่อให้ได้มาซึ่งคอนเทนต์ที่หลากหลายเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมุ่งสร้างการสร้างการตระหนักรู้ (awareness) สานสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม (engagement) และสร้างกระแสการท่องเที่ยวไทย


2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชนทั่วไปผลิตสื่อ (content) ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วยตนเอง

2) เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีคุณภาพ สำหรับนำไปเผยแพร่ในสื่อช่องทางต่างๆ อย่างกว้างขวาง

3) เพื่อสร้างกระแสการท่องเที่ยวภายในประเทศ


3. รูปแบบการประกวด

1. เป็นกิจกรรมระดมความคิดและผลงานในรูปแบบ crowdsourcing ที่เปิดโอกาสให้คนทุกคนได้มีส่วนร่วม โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ความชำนาญ หรือเคยผลิตสื่อมาก่อน

2. ผลงานที่ได้รับรางวัลตัดสินโดยความคิดเห็นของมหาชนและกรรมการ


4. การส่งผลงานเข้าประกวด

1. นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ ดังนี้

1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม

2) แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ

3) แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย

2. นำเสนอผลงานในรูปแบบภาพถ่ายไม่เกิน 5 ภาพ หรือ คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 60 วินาที

3. ผลงานต้องเป็นการถ่ายทำเองโดยผู้ส่งผลงาน

4. ผลงานต้องถ่ายทำจากสถานที่จริง

5. การถ่ายทำผลงานสามารถใช้อุปกรณ์ถ่ายทำได้ไม่จำกัดประเภท

6. สามารถยื่นผลงานได้ไม่จำกัดจำนวน


5. ผู้มีสิทธิ์

ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ


6. วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest

2. อัปโหลดผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมระบุ คำอธิบาย ต่อไปนี้

1) คำบรรยาย “เรื่องเที่ยวดีๆ ที่อยากบอกต่อ” พร้อมชื่อสถานที่และจังหวัดของแหล่งท่องเที่ยวที่นำเสนอในภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ

2) ติด #travelcontentcontest #AmazingThailand

3. นำลิงค์ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอที่อัปโหลดตามข้อ 2. ใส่ในแบบฟอร์มการสมัครบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest


7. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

1. ผู้ส่งผลงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ได้ทั้ง 2 ประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน

2. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมิ่น เสียดสีและก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมรวมถึงต้องไม่กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดเป็นผู้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน หรือไม่เคยโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ (Online) หรือ สื่อออฟไลน์ (Offline) ใดๆ ที่เป็นไปในทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์ และไม่ได้ คัดลอกหรือละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สิน ทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

4. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องรับรองว่าได้รับการอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอจากบุคคลที่ปรากฏในผลงาน หากปรากฏภาพบุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้การอนุญาตไว้ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทำการเบลอหน้าของบุคคลนั้นหรือใช้วิธีการอื่นใดที่ไม่สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ ทั้งนี้ ททท. จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดมีขึ้น

5. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบ หากผลงานหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของผลงานละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

6. อนุญาตให้ ททท. มีสิทธิในการนำผลงานที่ส่งเข้าประกวดไปใช้ ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลงหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน และสามารถใช้เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของผลงาน

7. คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิกำหนดวิธีการตัดสินและการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด

8. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดทันทีโดยไม่มีการชี้แจงเหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น


8. ขั้นตอนการพิจารณาและตัดสิน

1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการคัดกรองผลงาน โดยแยกตามประเภทเป็น ประเภทภาพถ่ายและประเภทคลิปวิดีโอ ที่ตรงตามหลักเกณฑ์การประกวด

2. ผลงานที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการพิจารณาและตัดสินให้ “รางวัลยอดนิยม”(Popular Awards) จากความนิยม (Like/Share) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook

3. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการให้คะแนนและตัดสิน “รางวัลยอดเยี่ยม” (Excellent Awards)


9. รางวัล

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) : ตัดสินจากความนิยม (Like/Share) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook

2. รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) : ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


10. จำนวนรางวัล

ประเภทภาพถ่าย จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย

• รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)

2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)

3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)

• รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล

2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล

3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล

ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย

• รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)

2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)

3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)

• รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล

1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล

2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล

3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)
1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวีกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2250 5500
ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672
Tourism Authority of Thailand official website https://www.tourismthailand.org